عرض 60 سانتی متر

رول ملحفه عرض 60 سانتی متر

طول: 40 متر طول

گرماژ: 17

پرفراژ:80 سانتی متر (قابل تغییر به سفارش مشتری)